دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر فرشید کرمی

2- دکتر حسن محبی

3- دکتر علی مسعودنیا

4- دکتر ساعد شاهنظری

5- دکتر امیر علیزاده

6- دکتر حسن موسوی نیا

7- دکتر مهناز عصمتی

8- دکتر میلاد مهدوی

9- دکتر جبار علوی

10- دکتر شهروز شاهین نیا

11- دکتر صادق ثالثی

12- دکتر شمس الدین بهاری